0a9030f02e7e78d27831aa5e.gif  0f6a38ed20a84ef2b21cb185.gif 01d947fa453878ae9f51469f.gif 1.gif 1dcde550de37096f8435249d.gif 4.gif 07a142c5e44c14838226ac8a.gif 7a1d0b31f876783feac4af4e.gif  7e763ef465c383ec7709d722.gif9ab7d3792e8366442ca4a243aeb5be3f.gif 7f7e2d35803825afa71e124c.gif7bd144f322967edc0b46e037.gif 8db242d324e90ecfa8ec9a26.gif  9cccb9b071f5b0480823027c.gif 10.gif 0b806d2b52ad8c135243c18b.gif35e22b13d343713add5401e1.gif 38.gif  49c7871da9f6589786d6b64d.gif 53f8ac456dadd128589fad9ec5ac7299.gif 42d4424e52ea96edd0c86a9f.gif61fc4345f85b0b60500ffec4.gif 66c2f501b3fe42f0267fb51f.gif 66d1491f3cf9f7e81ad57670.gif 74a7233fe1ea9bdd55e723d8.gif 434b42c509cee6af2c3c6de46a149770.gif 461d9d62ec1e32cce6113a78.gif 568ae11d25bb83d9e1fe0b41.gif 657efd666fe1f141482e5931c4b50e7f.gif 768b6cf41b61833ebd31093a.gif 857e71f5f33ded04bd310958.gif 02207c6fc5b4b87cafa1d65f92dbcda8.gif 2824dd517bd578a98d543075.gif 2945ac9cb48403324f5feee8a411a56b.gif 5805c9cb1f00dbee53664fa9.gif 6600ee82b656c8986d811970.gif 14483f6d451052ca421694a7.gif 87422b8aa118fff9fd1f108e.gif 467579ddd66893f876c638b5.gif 5031756d0d0024ea42169488.gif 8852197_159329243845fa7dabf2f2a.gif 09364377.gif 20070328_54c9266b619ab19cbc11WnfU4bpLjWwh.gif 20090424_9f4922d5240e453be75cDLlmixzPlq3m.gif 20090424_abeac37b602b21f82f03eoKewdEd08ll.gif 331309895666ef950e244459.gif 1139980735067.gif 1139980802881.gif 1139980810680.gif 1139980842619.gif 1139980887930.gif 1139980903366.gif 1139980932185.gif 1139980967989.gif 1139981026679.gif 1139981032908.gif 1191727333581.gif 1191727878235.gif 1191728760905.gif 1191728804823.gif 1191729020552.gif 1191729030870.gif 1191729097588.gif 1191729111127.gif 1191729818862.gif 1191729929335.gif 1191730029412.gif 1191730041920.gif 1191730255655.gif 1191730894235.gif 1191730980561.gif 1191731113174.gif 1191731957923.gif 1191732001624.gif 1191732043573.gif 1191732150655.gif 1191732636286.gif 1191732762626.gif 1191733164237.gif


Joan 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

8ac6fd3f360710f354e72395.gif 9acb74ca717e8409be09e635.gif 1484539_1248612229vtUV.jpg 1484539_1248612239PoLj.jpg 1484539_1248612250RrXd.jpg 1484539_1248612255LmS0.jpg 1484539_12486122512ibz.jpg 1187678569271.jpg 1187678601620.jpg

9a2b6f58ac16a23c2834f030.gif 8118834b66ccb1f583025c24.gif 1187678200128.jpg 1187678231897.jpg 1187678264013.jpg 1196342536151.gif 1196342538245.gif 1196342544843.gif

Joan 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

已經很久沒用部落格,
最近又迷上卡通,所以,
這次我的部落格要改成

Joan 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

9/3    無聊

我長大了     我是自強的一份子唄~

我再也不是小六

Joan 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

<a href="http://www.wretch.cc/blog/lin80202"><img src="

Joan 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

     雖然很,但請詳細閱讀"BLOG守則"
未命名2.png
本站LOGO:LogoMaker9.gif

Joan 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()